ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมพํานต์

ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมพํานต์

ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมพํานต์

195

Fried Chicken with Cashew Nuts