แกงเผด็ ปลํากระพงทอดกรอบ

แกงเผด็ ปลํากระพงทอดกรอบ

Seabass in Spicy Red Curry