แกงเผด็ ปลํากระพงทอดกรอบ

แกงเผด็ ปลํากระพงทอดกรอบ

แกงเผด็ ปลํากระพงทอดกรอบ

359

Seabass in Spicy Red Curry