เมี่ยงปลํากระพง

เมี่ยงปลํากระพง

Fried Seabass with Thai Herbs & Tamarind Sauce