เนื้อแดดเดียวทอดนํา้ปลํา

เนื้อแดดเดียวทอดนํา้ปลํา

Deep Fried Marinated Beef with Fish Sauce