ปีกไก่ทอดนํา้ปลํา

ปีกไก่ทอดนํา้ปลํา

Deep Fried Chicken with Fish Sauce