นํา้พริกทะเลผดัแห้งกบัผกัสด

นํา้พริกทะเลผดัแห้งกบัผกัสด

Fried Dry Chili with seafood & Fresh Vegetables